راهنمای محاسبه حقوق و دستمزد

جبران خسارت از هرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار

ماده31- چنانچه خاتمه قراردادبه لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کاگرباشد, کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت, حقوقی به میزان  30روز مزد به وی پرداخت نماید.

این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

پرسش: مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگران. پاسخ: مبنای محاسبه و پرداخت سنوات خدمت کارگران در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل براساس نظام ارزیابی مصوب وزارت کار دارند مزد گروه و پایه و درکارگاههای فاقد طرح مزد ثابت موضوع ماده 36 قانون کار می باشد.

(کسرخدمت-ایام ذخیره سنوات)*(365یا360):ضریب سنوات*مبنای محاسبه=ذخیره سنوات

شرایط کار

ماده 34- کلیه دریافتیهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار, اعم از مزد یا حقوق, کمک عائله مندی, هزینه های مسکن, خواربار, ایاب و ذهاب , مزایای غیر نقدی, پاداش افزایش تولید, سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.

ماده 35- مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود.

تبصره 1- چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد, مزد ساعتی و در صورتی که براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد, کارمزد ساعتی نامید می شود.

تبصره 2- ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی, کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداگثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

ماده 36-  مزد ثابت, عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

تبصره 1- در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی وارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل, مزایای است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد, از قبیل مزایای سختی کار, مزایای سرپرستی, فوق العاده شغل و غیره.

تبصره 2- در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه, مزد مبنا را تشکیل می دهد.

تبصره 3-  مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن, خواربار و کمک عائله مندی, پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.

پرسش : آیا پورسانت جزء مزد ثابت منظور می شود؟ پاسخ: با توجه به تعریف مندرج در ماده 36 قانون کار مزد ثابت عبارت از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل می باشد علیهذا میانگین مبالغی که تحت عنوان پورسانت و به تبع شغل پرداخت می گردد جزء مزد ثابت منظور خواهد شد.

پرسش:شرایط پرداخت کمک عائله مندی . پاسخ: به استناد ماده 86 قانون تامین اجتماعی کمک عائله مندی(حق اولاد) به کلیه بیمه شدگان تعلق می گیرد که اولا سابقه پرداخت 720 روز حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی را دارا بوده و ثانیا سن فرزندان آنها از هیجده سال کمتر بوده و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته و یا بنا به گواهی کمیسیونهای پزشکی مربوط قادر به کار نباشند. میزان کمک عائله مندی نیز معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده و حداکثر بابت (2) اولاد تعیین گردیده است.

پرسش: شرایط پرداخت کمک عائله مندی.  پاسخ: با توجه به اینکه در بند 2 ماده 86 قانون تامین اجتماعی یکی از شرایط دریافت کمک عائله مندی داشتن فرزند کمتر از 18 سال می باشد و ذکری از عبارت تحت تکفل نشده است لذا پرداخت کمک عائله مندی به کارگری که فرزند او قبل از رسیدن به 18 سالگی ازدواج می نماید منع قانونی ندارد.

پرسش: پرداخت کمک عائله مندی در صورتی که فرزندی جایگزین فرزند دیگر شود.  پاسخ: به موجب ماده 86 قانون تامین اجتماعی کمک عائله مندی برای حداکثر تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می گردد. بنابر این بدیهی است چنانچه به فرزند بیمه شده ای به دلیل رسیدن به سن هیجده سال حق اولاد تعلق نگیرد فرزند دیگر وی در صورت احراز شرایط قانونی می تواند جایگزین گردد.

پرسش: زن و شوهری که که هر دو (اعم از اینکه در یک کارگاه یا کارگاه مجزا شاغل باشند)  مشمول دریافت عائله مندی می شوند یا خیر؟ پاسخ:  نظر به این که در مقررات مربوط به کمک عائله مندی پرداخت کمک عائله مندی به بیمه شده ذکر گردیده بنابر این زن وشوهر در صورت داشتن شرایط مندرج در مواد 86و87 قانون تامین اجتماعی هر یک به تنهایی از کمک مذکور استفاده خواهد نمود.

پرسش:شرایط پرداخت کمک هزینه مسکن و خواربار و عائله مندی به کارگرانی که بعلت فوت یا متارکه از همسر خود جدا شده اند. پاسخ: به موجب مقررات و رویه های موجود, کارگران متاهل (اعم از زن و مرد) پس از فوت یا متارکه همسر از لحاظ تعلق کمک هزینه مسکن و خواربار در صورتی که دارای فرزند باشند همچنان متاهل با فرزند و در صورتی که فاقد فرزند باشند مجرد محسوب می گردند. کمک عائله مندی نیز به موجب ماده 86 قانون تامین اجتماعی با توجه به تعداد فرزندان  واجد شرایط کارگاه بیمه شده (اعم از زن و مرد) پرداخت می گردد و با فوت یا متارکه همسر بی ارتباط می باشد. ضمنا چنانچه زن و شوهر دارای فرزند واجد شرایط در یک کارگاه اشتغال به کار داشته باشند در صورت داشتن سایر شرایط هر یک جداگانه استحقاق دریافت کمک عائله مندی متعلقه را خواهند داشت.

پرسش: پرداخت کمک هزینه مسکن و خواربار.   پاسخ: پرداخت هزینه مسکن و خواربارشامل کلیه مشمولین قانون کار از جمله زن و شوهر شاغل نیز می گردد. ضمنا‘ چنانچه کارگاهی از قبل از سال 59 بیش از میزان مقرر و یا به حقوقهای بیش از میزان تعیین شده, کمکهای فوق را پرداخت می نموده است ادامه آن به شرط استمرار تا کنون عرف و روال کارگاه تلقی گردیده و به همان میزان در مورد کلیه کارکنان اعم از قدیم یا جدید قابل پرداخت می باشد.

پرسش: مقررات مربوط به حق مسکن کارگران . پاسخ: ضوابط کلی مربوط به پرداخت کمک هزینه مسکن به کارگران مشمول قانون کار براساس مصوبه مورخ 6/05/70 مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و مقرر گردیده است میزان کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالانه توسط شورایعالی کار تعیین و به تصویب  هیا‘ت وزیران برسد.

ماده 37- مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یابا تراضی طرافین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:

الف- چنانچه براساس قراردا د یا عرف کارگاه, مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد, پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.

ب: در صورتی که براساس قرارداد یا عرف کارگاه, پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد, این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود.

تبصره- در ماههای سی و یک روزه مزایا و حقوق باید براساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

پرسش: پرداخت مزد در ماههای 29 روز. پاسخ: با عنایت به بند (ب) ماده 37 قانون کار جمهوری ایران در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کار گاه پرداخت مزد  به صورت ماهانه باشد مستنبط از تبصره ماده مذکور در ماههای 29 روزه باید براساس 29 روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

پرسش: تعیین مزد و ساعت کار ماهانه. پاسخ: ساعات کار ماهانه در مقررات قانون کار پیش بینی نشده است ولی تعیین مزد بصورت ماهانه به موجب ماده 37 قانون کار منعی ندارد لذا در مواردی که مزد بصورت ماهانه تعیین شده باشد کارگر با انجام کار قانونی هفتگی (44 ساعت در هفته) در پایان ماه استحقاق دریافت حقوق تعیین شده ماهانه را خواهد داشت و لذا تفکیک حقوق براساس 176یا191یا220 ساعت موردی ندارد. ضمنا‘ کارگر در ماههای 31 روزه استحقاق دریافت 30/1 حقوق و مزایای تعیین شده ماهانه را خواهد داشت.

پرسش: نحوه پرداخت مزد به کارگران در ماههای 31 روزه پاسخ: در قانون کار عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم است از کارگران روزمزد, کارمزد, موقت, دائم   و مدلول تبصره ماده 37 این قانون نیز نسبت به کلیه کارگران نافذ می باشد و باید منطق با تبصره ماده قانونی یادشده حقوق و مزایای کارگران را بر اساس سی و یک روز محاسبه و پرداخت نمایند.

پرسش: نحوه  محاسبه مزد یک ساعت کار.   پاسخ: مزد هر ساعت کار در مواردی که حقوق ماهانه تعیین شده باشد به شرح زیر می باشد:       

 مزدروزانه=30:حقوق ماهانه                         مزد یک ساعت=7ساعت و 20 دقیقه:مزد روزانه

پرسش: نحوه پرداخت مزایا بیش از مقررات قانون کار.  پاسخ: چنانچه در کارگاهی مزایایی بیش از مزایای مقرردر قانون و مقررات تبعی به کارگران پرداخت شده باشد به منزله عرف و روال کارگاه تلقی و مزایای مزبور به کلیه کارگران اعم جدید یا قدیم قابل پرداخت خواهد بود.

پرسش: مزایایی که در رابطه با نوع و شرایط شغل پرداخت می گردد جزء حقوق مکتسبه محسوب می گردد.      پاسخ: مزایایی از قبیل سختی کار که برحسب نوع و شرایط شغل به کارگر پرداخت می گردد و با تغییر شغل قطع می شود جزء حقوق مکتسبه محسوب نمی گردد.

پرسش: پرداخت مزایای نقدی و یا غیر نقدی تحت هر عنوان بدون توجه به نوع و شرایط شغل, جزء حقوق مکتسبه محسوب می گردد؟ پاسخ: چنانچه مزایای نقدی و یا غیر نقدی تحت هر عنوان از جمله (سختی کار) بدون توجه به نوع شرایط شغل به کارگر پرداخت شود استمرار در پرداخت موجب ایجاد حق مکتسبه برای کارگر شده و به طور یک جانبه قابل قطع از سوی کارفرما نخواهد بود. (مانند موردی که کارگر بدون اشتغال در مشاغلی که طبق ضوابط مربوط از جمله مشاغل سخت و زیان آور است مبلغی را تحت عنوان سختی کار دریافت دارد).

(غیبت+بیماری+مرخصی بدون حقوق +تاخیر)کسر کار-کارکرد عادی=کارگرد موثر

کارکردموثر*(30یا220):مبلغ در حکم =فرمول محاسبه حقوق و مزایای ثابت

کارکرد موثر*روزهای ماه(30و31و29) :مبلغ در حکم =فرمول محاسبه  مزایای رفاهی

(کارکردبیماری+کارکرد موثر)*روزهای ماه(30و31و29) :مبلغ در حکم =فرمول محاسبه  مزایای رفاهی (حق اولاد)

 

ماده 41- شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد, باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده, که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیج کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف, ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.

ماده 42- حداقل مزد موضو ماده   41   این قانون منحصرا‘ باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که در قرادادها پیش بینی می شود, به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است.

ماده 43- کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی, استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در آن روزها, کارکرد آخرین ماه کار آنهاست. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

ماده 44- چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد, در قبال این دیون وی, تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هرحال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

تبصره- نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.

ماده 45- کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید:

الف- موردی که قانون صراحتا‘ اجازه داده باشد.

ب– هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.

ج- اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.

د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

ه- مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد.

و- وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

تبصره- هنگام دریافت وام مذکور در بند ج, با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

ماده 46- به کارگرانی که به موجب قراداد یا موافقت بعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد, همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.

تبصره- ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.

پرسش:درماموریت, هزینه غذا و اقامت و نیز پرداخت اضافه کاری به عهده کارفرما است؟  پاسخ: در قانون کار موضوع پرداخت هزینه های غذا و اقامت و نیز اضافه کاری برای کسانی که در اجرای ماده 46 قانون به ماموریت اعزام می شوند پیش بینی نگردیده است ودر صورت عدم وجود عرف و روال در کارگاه, این قبیل پرداختها با توافق طرفین انجام می شود.

پرسش: تعریف ماموریت و نحوه پرداخت مزایای آن.  پاسخ: با استناد مفاد تبصره ماده 46 قانون کار ماموریت به مواردی اطلاق می گردد که کارگر برای انجام کار حداقل 50کیلومتر از محل کارگاه دور شده (اعم از این که شب در محل ما‘موریت توقف کرده یا نکرده باشد) و یا ناگزیر از توقف شبانه در محل ما‘موریت باشد (اعم از اینکه فاصله محل ما‘موریت تا محل کارگاه کمتر یا بیشتر از 50 کیلومتر باشد)  و به استناد مفاد ماده 46 در هر یک از حالات مذکور فوق العاده ماموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگر باشد.

مدت

ماده 51- ساعت کاردر این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است, کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.

تبصره 1- کارفرما با توافق کارگران یا نماینده قانونی آنان می تواند ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند, به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.

 تبصره 2- در کارهای کشاورزی کارفرما می تواند با توافق کارگران, نماینده یا نمایندگان قانونی آنان, ساعات کار در شبانه روز را با توجه به کار, عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.

پرسش: مجموع ساعت کار مفید در هفته.  پاسخ: براساس تبصره1 ماده 51 قانون کار مجموع ساعات کار در هفته 44 ساعت تعیین شده است و اوقات صرف غذا و ادای فریضه نماز در غیر از ماه مبارک رمضان جزء ساعات کار محسوب نمی گردد.

ماده 52- در کارهای سخت و زیان آور و زیر زمینی, ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاور نماید.

تبصره- کارهای سخت و زیان آور و زیر زمینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت, درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده 53- کار روز, کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می باشد و کار شب, کارهائی است که زمان انجام آن  بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قستمی از آن در شب واقع می شود.

در کارهای مختلط, ساعاتی که جزء کار شب محسوب می شود, کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده می نماید.

ماده 54- کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد, بلکه در ساعات معینی از شبانه روزی صورت می گیرد.

تبصره- فواصل  تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب, ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافه نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از 15 ساعت در شبانه روز بیشتر باشد.

ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می گردد.

ماده 55-کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد, به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود.

ماده 56-کارگری که در طول ماه بطور نوبتی کار می کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع شود, 10% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گیرد, 15% و در صورتی که نوبتها به صبح وشب ویا عصروشب بیفتد, 22.5% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.

پرسش:میزان فوق العاده نوبت کاری در مورد کارگرانی که یک نوبت از کار آنان در شب واقع می گردد.  پاسخ: مستفاد از قسمت اخیر ماده 56 قانون کار کارگرانی که نوبتیهای کار آنان در دو شیفت انجام و یکی از شیفتهای کار با ساعات شب (22الی 6 صبح) مصادف گردد استحقاق دریافت فوق العاده نوبت کاری به میزان 22.5% مزد را دارا می باشند.

پرسش: نحوه پرداخت فوق العاده نوبت کاری در روزهای کار و مرخصی استحقاقی .     پاسخ: از آنجاکه مزایای مربوط به نوبتکاری موضوع ماده 56 قانون جدید کار تحت عنوان فوق العاده می باشد بدیهی است که تنها در روزهای کار قابل پرداخت بوده و در ایام مرخصی استحقاقی قابل پرداخت نمی باشد.

ماده 57- در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز و 44 ساعت در هفته تجاوز نماید, لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز نماید.

ماده 58- برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.

ماده 59- در شرایط عادی, ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:

الف- موافقت کارگر

ب – پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

تبصره- ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).

ماده 60- ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند ب ماده 59) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع واحوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کار موضوع این ماده 8 ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین):

الف- جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.

ب- اعاده فعالیت کارگاه, در صورتی که فعالیت مزکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل سیل, زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.

تبصره 1- پس از انجام کار اضافی در موارد فوق, کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت, موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.

تبصره 2- در صورت عدم تائید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل, کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.

پرسش: نحوه محاسبه اضافه کاری.     پاسخ: انجام اضافه کاری از سوی کارگران نوبت کار با رعایت شرایط پیش بینی شده در ماده 59 قانون کار مجاز خواهد بود و نحوه محاسبه اضافه کاری به شرح زیر می باشد.

مزد روزانه = 30 : مزد ماهانه

مزد یک ساعت کار عادی = 7 ساعت و 20 دقیقه : مزد روزانه

مزد یک ساعت اضافه کاری = چهل درصد مزد یک ساعت عادی + مزد یک ساعت کار عادی

 

پرسش: نحوه محاسبه پرداخت اضافه کار به کارگران نوبتی و غیر نوبتی.   پاسخ:پرداخت فوق العاده اضافه کاری نوبت کار و غیر نوبت کار به صورت یکسان 40% علاوه بر مزد هر ساعت کاری بوده و درصدهای نوبت کاری نیز در اضافه کاری تاثیری ندارد.

پرسش:مزایائی که در محاسبه اضافه کاری منظور می گردد.    پاسخ: مستفاد از ماده 36 قانون کار و تبصره 1 آن مزایائی از قبیل سختی کار و مزایای سرپرستی و فوق العاده شغل که به تبع شغل و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می شود جزء مزد ثابت محسوب می گردد و لذا در مبنای محاسبه اضافه کاری نیز منظور خواهد گردید.

پرسش: حداکثر ساعت اضافه کاری.   پاسخ: سقف مربوط به ساعات کار اضافی موضوع قسمت اخیر تبصره ماده 59 قانون کار در قانون مرقوم مشخص نشده است. النهایه ارجاع کار بیش از چهار ساعت باید با عنایت به استثناء پیش بینی شده باشد به نحوی که استثناء تبدیل به قاعده نشود.

پرسش: تاثیر فوق العاده شغل در محاسبه اضافه کار در کارهایی که فاقد طبقه بندی مشاغل می باشند.    پاسخ: درکارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی وارزیابی مشاغل نیستند فوق العاده شغل به عنوان مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل جزء مزد ثابت محسوب و در محاسبه اضافه کاری منظور می گردد.

پرسش: مزایائی که در محاسبه اضافه کاری منظور نمی گردد. پاسخ: ملاک محاسبه فوق العاده ساعات اضافه کاری همان مزد ثابت و مزد مبنا (مذکور در ماده 36 قانون کار و تبصره های این ماده) بوده و مزایائی مانند فوق العاده نوبتکاری و تفاوت تطبیق و نظائر آن که در ارتباط با شغل پرداخت نمی شود در محاسبه مذکور منظور نمی گردد.

پرسش: محاسبه اضافه کاری در کارگاههایی که داری طرح طبقه بندی مشاغل می باشند.

پاسخ: مستند به بند (ب) ماده 59 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مبنای احتساب فوق العاده اضافه کار مزد کارگر بوده و از طرفی در کارگاههائی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است با عنایت به تبصره 2 ماده 36 قانون مرقوم مزد گروه و پایه مزد مبنا (پایه محاسبه هرگونه مزایا) را تشکیل می دهد.

پرسش:پرداخت اضافه کار به کارگران شب کار.    پاسخ: کارگران غیر نوبت کاری که ساعت اضافه  کاری آنها در فاصله ساعت 22 تا 6 بامداد واقع شود علاوه بر 40% فوق العاده مربوط به اضافه استحقاق دریافت 35% مربوط به کار در شب را نیز خواهد داشت.

کارکرد اضافه کاری*4/1*220/مبنای محاسبه اضافه کاری  = فرمول محاسبه اضافه کاری

ماده 61- ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یاکارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است.

تعطیلات و مرخصی ها

ماده 62- روزجمعه, روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد.

تبصره 1- در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب, برق, اتوبوسرانی و یا در کارگاههایی که بر حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین, به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود,

/ 4 نظر / 414 بازدید
hamidreza

با عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزيز و گرامي. وبلاگ زيبا و پرمحتوايي داري...هميشه پايدار و خوشبخت باشي خوشحال ميشم قدم رنجه نموده و از وب سايت بنده نيز ديدن نماييد و از خدمات آنلاين ومطمين آن در تهيه نياز کارت شارژ خود و عزيزانتان استفاده نماييد. 2درصد شارژ رايگان براي ايرانسلي ها از خداوند متعال بهترين ها رو واسطون آرزومندم. در صورت صلاح ديد ( خواهشا ) منت گذاشته ولينک آدرس ما رو در وبلاگ زيبايتان قرار دهيد. و سایت ما را در گوگل محبوب کنید اجرتان نزد خدا .... همچو خورشيد باشيم مهربان و سخاوتمند... با کمال احترام. www.09charge.com

حمید

باسمه تعالی یکی از مشکلات مهم در سیستم نوبت کاری که از دید مسئولان پنهان مانده است مساله تعداد روزها و ساعات اضافه تری است که کارمندان نوبت کار مجبورند در سرکار حضور داشته باشند و مجموع این ساعات اضافه در طول مدت 30 سال کاری به بیش از 10 سال می رسد یعنی 33 % . به عبارتی در طول 30 سال شخص نوبت کار معادل 40 سال به کار مشغول بوده است در زیر محاسبات مربوط به این اختلاف ساعت های کاری و همچنین راه حل های پیشنهادی برای برطرف شدن مشکل ارائه می گردد. بر اساس قوانین نفت بند 2-01-3 برنامه کار عادی 44 ساعت کار در هفته تعيين مي گردد و طبق بند 1-02-3 ساعات و برنامه نوبتکاري که با توجه به اقتضاء عمليات بصورت سه نوبتکاري گردان تعيين مي گردد بر اساس 3 روز کار و 1 روز استراحت 42 ساعت کار در هفته می باشد. به طور خلاصه در شرکت پتروشیمی فجرکه برنامه 5 روز کار در هفته و 44 ساعت کار هفتگي را اجرا مي نمايد، در طول یک سال کارمند روز کار به جز روزهای پنجشنبه و جمعه ، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهایی را که در مرخصی به سر می برد، بقیه سال را در سر کار حضور دارد. از طرف دیگر کامند نوبت کار که به صورت 3 نوبتکار گردان کار می کند به جز

حسن منتظری

باسلام محاسبه مبلغ بن کارگری به چه صورت است. برااساس میزان کارکرد است یا ثابت و ... 1- برای کسی که یک روز کارکرد دارد؟ 2- برای کسی که 31 روز کارکرد دارد؟ خیلی ممنون که منبع آن هم درج شود و چنانچه مقدور میباشد و برای ایمیل اینجانب نیز ارسال نمایید ممنون میشوم.

رحیمی

قوانین کامل در مورد سنوات وتاخیر وغیبت رو بی زحمت برام ایمیل کنید باتشکر