حسابداری بهای تمام شده محصولات کشاورزی

مرحله اول:

گوساله های متولد شده نر وماده از همان بدو تولد مسیرهای متفاوتی را در طی می کنند.  گوساله های ماده به قیمت تمام شده اولیه که نحوه محاسبه آن در ادامه بیان خواهد شد، به حساب دارایی در جریان تکمیل منظور می شوند ودر طبقه داراییهای زیستی مولد قرار می گیرند. معمولا در این مرحله مرکز هزینه ای تحت عنوان زایشگاه تعبیه می شود. گوساله های نر به عنوان داراییهای غیر مولد و در بخش گوساله نر قرار می گیرند. مخارج انجام شده برای گوساله های نر تا زمان فروش آنها به بهای تمام شده آنها منظور می شود.

گوساله های نر مراحل زیر 3 ماه، جوانه نر (تا دو سالگی) و گاو نر (به منظور تولید اسپرم) را طی می کنند. ارزش دفتری گوساله های نر در پایان هر دوره و یا در پایان سال با ارزش منصفانه آنها مقایسه شده و شناسایی سود و زیان مربوطه، به ارزش منصفانه می رسند (بند 14 استاندارد حسابداری شماره 26 فعالیت های کشاورزی)

مرحله دوم:

گوساله های ماده حجم عمده حسابداری کشاورزی را در این صنعت به خود اختصاص می دهند و دلیل آن نیز به ماهیت دارایی ثابت بودن آنها بر می گردد. گوساله های مزبور در مراحل گوناگون رشد می کنند که این مرحله بندی ها به خاطر جیره متفاوت گوساله ها در سنین مختلف می باشد. به عبارت در مراحل رشد، رژیم غذایی گوساله ها تغییر می کند و این مستلزم جدا کردن هر دوره خواهد بود.

اولین مرحله از رشد را گوساله زیر سه ماه ماده می گویند که گوساله ها از زایشگاه به این بخش انتقال داده و در قفس های کوچکی نگهداری می کنند، این مرحله تا 9 ماهگی ادامه دارد و هزینه های رخ داده کماکان به حساب کار در جریان ساخت منظور می شود.

مرحله سوم:

مرحله تلیسه غیر باردار (دختر گاو) از 9 تا 15 ماه به طول می انجامد.

مرحله چهارم:

در 15 ماهگی ، گوساله ماده آماده تلقیح می ود که می توان اسپرم گاو نر را به آن تزریق کرد.

مرحله پنجم:

در 15 ماهگی تلقیح صورت گرفته و گوساله وارد مرحله تلیسه آبستن می شود، در این مرحله، گوساله تا 7 ماه (22 ماهگی گوساله)، تلیسه آبستن سبک نامیده می شود. در 7 ماهگی جنین (22 ماهگی گوساله) فرض بر این قرار می گیرد که گوساله به مرحله بهره برداری رسیده است و لذا از حساب دارایی در جریان ساخت خارج و به حساب دارایی ثابت مولد انتقال می یابد، تا قبل از این مرحله، هزینه به حساب دارایی در جریان منظور گردیده و بهای تمام شده گوساله بود، پس 22 ماهگی را گوساله را می توان نقطه تکمیل بهای تمام شده آن خواهد بود.

مرحله ششم:

از 22 ماهگی تا 24 ماهگی (2 ماه آخر آبستنی) کل هزینه های گاو به جنین اختصاص می یابد و همان بهای تمام شده اولیه ای که در مرحله اول به آن اشاره شد، به این طریق ایجاد می شود.

مرحله هفتم:

در 24 ماهگی (15 ماه تا تلقیح+ 9 ماه بارداری)، زایش صورت می گیردو گوساله وارد مرحله تلیسه زایش کرده می شود . گاوه تازه زای شیری تا 26 ماهگی را پوشش می دهد. از 26 ماهگی تا 28 ماهگی (4 ماه پس از زایش)، گاو غیر آبستن شیری خواهیم داشت.

مرحله هشتم:

4 ماه پس از زایش، گاو، آماده تلقیح مجدد می شود که پس از آن، گاو آبستن شیری خواهد بود و این تا 7 ماهگی جنین ادامه خواهد داشت

مرحله نهم:

2 ماه آخر آبستنی، شیر گاو قطع شده و دوشش متوقف می شود و به همین لحاظ به ان گاو خشک گفته می شود.

مرحله دهم:

گاو ماده پس از سه بار زایش (به طور متوسط)، که اصطلاحا به آن شکم حذف می گویند، دیگری تولیدی نخواهد داشت و مستقیما با حذف ارزش دفتری از دفاتر  به فروش می رود و سود و زیان آن شناسایی می شود.

تهیه کننده ایمان چگونیان

آذر ماه 1390

/ 0 نظر / 139 بازدید