نمونه سوالات اقتصاد مدیریت محمود روزبهان و ابوالقاسم هاشمی

1-    اقتصاد مدیریت با استفاده از نظریه های علم اقتصاد و ... به تجزیه و تحلیل تصمیمات مدیریتی می پردازد.

الف- حسابداری 

ب- جامعه شناسی

ج- علوم تصمیم گیری

د- روانشناسی

2-    کدام گزینه به ترتیب در مورد اقتصاد خرد و اقتصاد مدیریت صحیح است؟

الف- اقتصاد خرد تشریحی و اقتصاد مدیریت تجویزی است.

ب- اقتصاد خرد تجویزی و اقتصاد مدیریت تشریحی است.

ج- اقتصاد خرد و اقتصاد مدیریت هر دو تجویزی است.

د- اقتصاد خرد تشریحی و اقتصاد مدیریت هر دو تشریحی است.

3-    موقعیت غیر رضایت بخش در کدامیک از مراحل تصمیم گیری بررسی می شود؟

الف- مشخص کردن اهداف

ب- تعریف مساله

ج- ایجاد یا مشخص کردن اهداف

د-اجرای تصمیم

4-    ارزش بنگاه چیست؟

الف- ارزش فعلی بنگاه

ب-ارزش فعلی جریان نقدی بنگاه

ج- ارزش فعلی جریان نقدی انتظاری بنگاه

د- ارزش فعلی جریان نقدی انتظاری بنگاه در آینده

5-در فرمول ارزش بنگاه ،Ttt به کدام گزینه بستگی دارد؟

الف- خطرات مربوط به بنگاه

ب- تکنیک های تولید

ج-تقاضا و پیش بینی مقدار آن

د- شرایط مربوط به بازارهای سرمایه

6-در فرمول ارزش بنگاه Tctبه کدام گزینه بستگی دارد؟

الف-تکنیک های تولید

ب- تولید محصول جدید

ج- شرایطمربوط به بازارهای سرمایه

د-قیمت گزاری

7-سود حسابداری عبارت است از:

الف- درآمد کسب شده حاصل از ارزش فروش کالاها و خدمات تولید شده یک بنگاه

ب-تفاوت بین ارزش فروش کالا و خدمات تولید شده وفروخته شده بنگاه و جمع تمامی ارقام هزینه های انجام شده و ثبت شده توسط بنگاه

ج-تقاوت بین ارزش فروش کالا و خدمات تولید و مصرف شده بنگاه و جمع تمامی هزینه های غیر صریح

دارزش فروش کالا و خدمات تولید شده منهای هزینه های های غیر صریح

8-نظریه جبرانی سود نشان دهنده ... است.

الف- وجود عدم تعادل همیشگی در بازارها

ب-غیر رقابتی بودن بازارها

ج-وجود نوآوری در بنگاهها

د-وجود عامل ریسک یا خطر در بازار

9-کدامیک از موارد زیر از جمله دلایل سود اقتصادیبرای بنگاه ها نیست:

الف-ابداع و نوآوری

ب- عدم تعادل در بازارها

ج- وجود رقابت کامل

د-عامل انحصار

10-در نظریه جبرانی سود، عامل ایجاد سود اقتصادی مربوط به کدام گزینه زیر است؟

الف-ابداع و نوآوری

ب-عدم تعادل

ج- عامل ریسک و خطر

د-عامل انحصار

11- چرا قیمت ایستگاهه ای رادیویی در آمریکا سقوط کرد؟

الف-به علت کاهش تقاضا

ب- به علت افزایش عرضه

ج- به علت نظارت بر قیمت گذاری

د-به علت افزایش تقاضای تلویزیون

12-اگر تابع سود کل به صورت زیر باشد،مقدار حداقل و حداکثر سود کل در چه سطحی از تولید قرار دارد؟

P=-3000-2400Q+350Q2-25/3Q3

الف-10و24

ب-14و34

ج-4و24

د-34و24

13-کدام گزینه درست است؟

الف-وقتی سود متوسط صفر است، سود کل در حداکثر مقدار خود قرار دارد.

ب- سود نهایی همواده بزرگتر از سود متوسط است.

ج- سود متوسط همواره بزرگتر از سود نهایی است.

د- وقتی سود نهایی صفر است، سود کل در حداکثر خود قرار دارد.

14-بنگاهی دو نوع محصول x,y را تولید می کند اگر سود بنگاه به صورت زیر باشد کدام گزینه مقادیر x,y حداکثر کننده سود را نشان می دهد؟

P=600+116x-4y-5x2-y2+2xy

الف-12و12

ب-14و14

ج-12و14

د-14و12

15-در یک بنگاه اقتصادی رابطه زیر برقرار است:

TR=5a+5a2+5ab

اگر قیمت هر واحد a برابر 5 ریال و قیمت هر واحد b برابر 1 ریال باشد و مدیر بازاریابی 111 تومان را به عنوان قید در نظر گرفته باشد. چه ترکیبی از این دو محصول، سود واحد را حداکثر می کند؟

الف-50و61

ب-14و41

ج-10و61

د-16و31

16-در کدام گزینه زیر بهینه یابی می تواند به صورت نامعادله ولی خطی باشد:

الف-لاگرانژ

ب-برنامه ریزی غیر خطی

ج-هزینه- منفعت

د-برنامه ریزی خطی

17-اطلاعات زیر برای یک بنگاه اقتصادی در دست است:

P=3x1+4x2

2.5x1+x2<20

3x1+3x2<30

X1+2X2<16

کدام گزینه مقدار بهینه x1وx2  و حداکثر سود را نشان می دهد؟

الف-4و4و28

ب-6و6و42

ج-6و4و36

د-4و6و36

18-در مسئله 17 اگر برای مساله از متغیرهای کمکی s1وs2وs3  و به ترتیب نا معادله های قید استفاده کنیم کدام گزینه مقادیر مزبور را نشان می دهد؟

الف-0و60و0

ب- -1و-6و-2

ج-1و0و2

د-4و0و0

19-عبارت درست را انتخاب کنید:

الف- ریسک به عنوان خطر بالقوه تعریف می شود که امکان دارد به فرصت تبدیل شود.

ب- ریسک به عنوان خطر بالقو های تعریف می شود که متضرر شدن تصمیم گیرنده را نشان می دهد.

ج-ریسک تحت شرایط رکورد اقتصادی فقط مطرح می شود.

د- ریسک تصمیم گیری برای سرمایه گزاری در شرایط رونق اقتصادی همواره بیش تر از شرایط رکود است.

20-منظور از نقطه سر به سر چیست؟

الف-سطح تولیدی که در آن سود حداکثر است.

ب-سطح تولیدی که در آن سود صفر می شود.

ج-سطح تولیدی که در آن در آمد حداکثر می شود.

د-سطح تولیدی که در آن هزینه ها حداقل است.

21-هر چه توزیع احتمال نتایج ممکن فشرده تر ... ریسک تصمیم مورد نظر ... است.

الف-نباشد-بزرگتر

ب- نباشد-کوچکتر

ج-باشد-بزرگتر

د-باشد-کوچکتر

22- اگر درآمد بنگاهی به احتمال 20% مبلغ 150  تومان، احتمال 60% مبلغ 250  تومان، احتمال 20% مبلغ 350  تومان باشد، ضریب تغییر چقدر است؟

الف-16

ب-0.252

ج-15.3

د-0.03

23-کدام تکنیک تصمیم گیری در پروژه هایی همچون توسعه تاسیسات یا تغییر مکان کارخانه، تولید محصولات جدید مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف-درخت تصمیم گیری

ب-تحلیل میزان حساسیت

ج-شبیه سازی

د-تحلیل هزینه- فایده

24-اگر تابع تقاضا به شکل p=a-bq باشد به ازای چه مقدار  و چه قیمتی کشش قیمتی به ترتیب صفر و بی نهایت می شود؟

الف-a/b و b

ب- b وa/b

ج-a/b وa

د-aوb/a

25-در تابع تقاضای زیر وقتی قیمت 4000 تومان است، قدر مطلق کشش قیمتی تقاضا چقدر است؟

الف-2.8

ب-.26

ج-28

د-26

26-اگر تابع تقاضای کالایی به صورت q=200p-0.3i2باشد در این صورت کشش در آمدی تقاضای فوق گویای آن است که کالای مورد نظر:

الف-یک کالای لوکس است.

ب-یک کالای ضروری است.

ج-یک کالای پست است.

د-یک کالای مکمل است.

27-خصوصیت برآوردهای روش حداقل مربعات کدام است؟

الف-اریب بودن –کارایی

ب-نااریب بودن – کارایی

ج-اریب بودن- ناکارایی

د-نااریب بودن – ناکارایی

28-جهت مقابله با مشکل همخطی بین متغیرهای توضیحی یک معادله رگرسیونی...

الف-باید جزء اخلال را از معادله حذف کرد.

ب- متغیر وابسته را از مدل رگرسیونی حذف کرد.

ج-تا حد امکان از شمار متغیرهای مستقل بکاهیم.

د-حجم نمونه را کاهش داد.

29- در مورد قانون بازده نهایی نزولی کدام گزینه صحیح است؟

الف-تمام عوامل ثابت است.

ب-تکنولوژی ثابت است.

ج-یکی از نهاده های دیگر و تکنولوژی ثابت است.

د-فقط یک عامل ثابت است.

30-نرخ نهایی جانشینی بر روی یک منحنی تولید یکسان ... است.

الف-همواره ثابت

ب-عددی است همواره مثبت

ج-صفر است

د-عددی است منفی

 

/ 1 نظر / 195 بازدید